Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

18 października 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 474.063 −11
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 357.230 −1.696
  2.1 Należności od MFW 82.364 −7
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 274.866 −1.689
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 18.466 84
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.549 376
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.549 376
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 665.711 −341
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.882 −407
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 663.757 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 72 66
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.759 778
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.827.298 −3.353
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.606.529 −3.389
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 220.768 36
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.434 0
9 Pozostałe aktywa 272.606 −982
Aktywa razem 4.687.115 −5.145
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.254.246 −424
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.832.492 −19.414
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.393.789 723
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 438.704 −20.137
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.537 309
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 447.488 27.082
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 307.999 27.394
  5.2 Pozostałe zobowiązania 139.489 −312
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 217.432 −10.311
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.582 −872
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.655 −505
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.655 −505
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.147 0
10 Pozostałe pasywa 269.064 −1.011
11 Różnice z wyceny 478.272 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.201 0
Pasywa razem 4.687.115 −5.145