Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

18. októbra 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 474 063 −11
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 357 230 −1 696
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 364 −7
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 274 866 −1 689
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 18 466 84
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 549 376
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 549 376
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 665 711 −341
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 882 −407
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 663 757 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 72 66
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 759 778
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 827 298 −3 353
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 606 529 −3 389
  7.2 Ostatné cenné papiere 220 768 36
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 434 0
9 Ostatné aktíva 272 606 −982
Aktíva spolu 4 687 115 −5 145
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 254 246 −424
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 832 492 −19 414
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 393 789 723
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 438 704 −20 137
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 537 309
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 447 488 27 082
  5.1 Verejná správa 307 999 27 394
  5.2 Ostatné záväzky 139 489 −312
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 217 432 −10 311
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 582 −872
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 655 −505
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 655 −505
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 58 147 0
10 Ostatné záväzky 269 064 −1 011
11 Účty precenenia 478 272 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 201 0
Pasíva spolu 4 687 115 −5 145