Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 mars 2015

10 mars 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 6 mars 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 247,6 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 376,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,8 miljarder EUR till 1 009,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 3,8 miljarder EUR till 56,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 28,2 miljarder EUR till 423,4 miljarder EUR. Onsdagen den 4 mars 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 165,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 147,8 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 47,5 miljarder EUR (jämfört med 37,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 3,0 miljarder EUR till 237,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 6 mars 2015 Förändring jämfört med den 27 februari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 27 februari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 26,5 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,9 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 54,2 miljarder EUR 3,0 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 3,6 miljarder EUR 0,2 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 140,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 28,4 miljarder EUR till 206,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.867 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 277.351 −1.188
2.1 Fordringar på IMF 79.477 77
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 197.874 −1.265
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.092 2.049
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.872 849
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.872 849
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 470.860 −17.798
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 147.853 −17.499
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 322.959 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 42 −284
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 −16
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 121.414 −3.455
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 613.881 2.296
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 237.136 2.960
7.2 Andra värdepapper 376.745 −664
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.665 0
9 Övriga tillgångar 222.816 −3.770
Summa tillgångar 2.134.819 −21.018
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.009.730 2.768
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 254.023 −18.009
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 206.561 −28.404
2.2 Inlåningsfacilitet 47.462 10.395
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.287 −17
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 101.497 4.123
5.1 Offentliga sektorn 56.237 3.849
5.2 Övriga skulder 45.261 274
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 57.500 −4.979
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.066 −131
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.353 −254
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.353 −254
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 215.617 −4.527
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.473 9
Summa skulder 2.134.819 −21.018
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media