Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. marcu 2015

10. marca 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. marca 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,2 mld. EUR na 247,6 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,7 mld. EUR na 376,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,8 mld. EUR na 1 009,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 3,8 mld. EUR na 56,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 28,2 mld. EUR na 423,4 mld. EUR. V stredu 4. marca 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 165,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 147,8 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 47,5 mld. EUR (v porovnaní s 37,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 3,0 mld. EUR na 237,1 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 6. marcu 2015 Zmena oproti 27. februáru 2015: nákup Zmena oproti 27. februáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 26,5 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,9 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 54,2 mld. EUR 3,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 3,6 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 140,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 28,4 mld. EUR na 206,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 867 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 277 351 −1 188
2.1 Pohľadávky voči MMF 79 477 77
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 197 874 −1 265
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 092 2 049
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 872 849
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 872 849
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 470 860 −17 798
5.1 Hlavné refinančné operácie 147 853 −17 499
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 322 959 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 42 −284
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 −16
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 121 414 −3 455
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 613 881 2 296
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 237 136 2 960
7.2 Ostatné cenné papiere 376 745 −664
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 665 0
9 Ostatné aktíva 222 816 −3 770
Aktíva spolu 2 134 819 −21 018
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 009 730 2 768
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 254 023 −18 009
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 206 561 −28 404
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 47 462 10 395
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 287 −17
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 101 497 4 123
5.1 Verejná správa 56 237 3 849
5.2 Ostatné záväzky 45 261 274
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 57 500 −4 979
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 066 −131
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 353 −254
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 353 −254
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 215 617 −4 527
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 473 9
Pasíva spolu 2 134 819 −21 018
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá