Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. březnu 2015

10. března 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. března 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1,2 mld. EUR na 247,6 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 376,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,8 mld. EUR na 1 009,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 3,8 mld. EUR na 56,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 28,2 mld. EUR na 423,4 mld. EUR. Ve středu 4. března 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 165,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 147,8 mld. EUR se splatností sedm dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 47,5 mld. EUR (ve srovnání s 37,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 3,0 mld. EUR na 237,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 6. březnu 2015 Rozdíl v porovnání s 27. únorem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 27. únorem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 26,5 mld. EUR 0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,9 mld. EUR 0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 54,2 mld. EUR 3,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 3,6 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 140,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 28,4 mld. EUR na 206,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 867 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 277 351 −1 188
2.1 Pohledávky za MMF 79 477 77
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 197 874 −1 265
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 092 2 049
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 872 849
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 872 849
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 470 860 −17 798
5.1 Hlavní refinanční operace 147 853 −17 499
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 322 959 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 42 −284
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 −16
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 121 414 −3 455
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 613 881 2 296
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 237 136 2 960
7.2 Ostatní cenné papíry 376 745 −664
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 665 0
9 Ostatní aktiva 222 816 −3 770
Aktiva celkem 2 134 819 −21 018
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 009 730 2 768
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 254 023 −18 009
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 206 561 −28 404
2.2 Vkladová facilita 47 462 10 395
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 287 −17
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 101 497 4 123
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 237 3 849
5.2 Ostatní závazky 45 261 274
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 57 500 −4 979
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 066 −131
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 353 −254
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 353 −254
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 215 617 −4 527
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 473 9
Pasiva celkem 2 134 819 −21 018
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média