Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. marca 2015

10. marec 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. marca 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,2 milijarde EUR na 247,6 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 376,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,8 milijarde EUR na 1.009,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 3,8 milijarde EUR na 56,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 28,2 milijarde EUR na 423,4 milijarde EUR. V sredo, 4. marca 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 165,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 147,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 47,5 milijarde EUR (v primerjavi s 37,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 3,0 milijarde EUR na 237,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 6. marca 2015 Razlika od 27. februarja 2015 – kupljeno Razlika od 27. februarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 26,5 milijarde EUR - 0,1 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,9 milijarde EUR - 0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 54,2 milijarde EUR 3,0 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 3,6 milijarde EUR 0,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 140,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 28,4 milijarde EUR na 206,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.867 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 277.351 −1.188
2.1 Terjatve do MDS 79.477 77
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 197.874 −1.265
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.092 2.049
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.872 849
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.872 849
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 470.860 −17.798
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 147.853 −17.499
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 322.959 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 42 −284
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 −16
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 121.414 −3.455
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 613.881 2.296
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 237.136 2.960
7.2 Drugi vrednostni papirji 376.745 −664
8 Dolg širše države v EUR 26.665 0
9 Druga sredstva 222.816 −3.770
Skupaj sredstva 2.134.819 −21.018
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.009.730 2.768
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 254.023 −18.009
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 206.561 −28.404
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 47.462 10.395
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.287 −17
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 101.497 4.123
5.1 Širša država 56.237 3.849
5.2 Druge obveznosti 45.261 274
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 57.500 −4.979
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.066 −131
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.353 −254
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.353 −254
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 215.617 −4.527
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.473 9
Skupaj obveznosti 2.134.819 −21.018
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije