Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 marca 2015 r.

10 marca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6 marca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,2 mld EUR do poziomu 247,6 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,7 mld EUR do poziomu 376,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,8 mld EUR do poziomu 1009,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 3,8 mld EUR do poziomu 56,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 28,2 mld EUR do poziomu 423,4 mld EUR. W środę 4 marca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 165,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 147,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 47,5 mld EUR (wobec 37,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 3,0 mld EUR do poziomu 237,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 6.03.2015 Różnica wobec 27.02.2015 – zakup Różnica wobec 27.02.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 26,5 mld EUR 0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,9 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 54,2 mld EUR 3,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 3,6 mld EUR 0,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 140,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 28,4 mld EUR do poziomu 206,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.867 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 277.351 −1.188
2.1 Należności od MFW 79.477 77
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 197.874 −1.265
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.092 2.049
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.872 849
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.872 849
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 470.860 −17.798
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 147.853 −17.499
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 322.959 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 42 −284
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −16
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 121.414 −3.455
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 613.881 2.296
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 237.136 2.960
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 376.745 −664
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.665 0
9 Pozostałe aktywa 222.816 −3.770
Aktywa razem 2.134.819 −21.018
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.009.730 2.768
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 254.023 −18.009
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 206.561 −28.404
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 47.462 10.395
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.287 −17
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 101.497 4.123
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.237 3.849
5.2 Pozostałe zobowiązania 45.261 274
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 57.500 −4.979
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.066 −131
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.353 −254
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.353 −254
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 215.617 −4.527
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.473 9
Pasywa razem 2.134.819 −21.018
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami