Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 6. martā

2015.10.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 6. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 247.6 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 376.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.8 mljrd. euro (līdz 1 009.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 3.8 mljrd. euro (līdz 56.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 28.2 mljrd. euro (līdz 423.4 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 4. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 165.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 147.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 47.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 37.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 3.0 mljrd. euro (līdz 237.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 6. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 27. februāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 27. februāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 26.5 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.9 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 54.2 mljrd. euro 3.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 3.6 mljrd. euro 0.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 140.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 28.4 mljrd. euro (līdz 206.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,867 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 277,351 −1,188
2.1 SVF debitoru parādi 79,477 77
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 197,874 −1,265
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35,092 2,049
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,872 849
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,872 849
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 470,860 −17,798
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 147,853 −17,499
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 322,959 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 42 −284
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 −16
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 121,414 −3,455
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 613,881 2,296
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 237,136 2,960
7.2 Pārējie vērtspapīri 376,745 −664
8 Valdības parāds euro 26,665 0
9 Pārējie aktīvi 222,816 −3,770
Kopā aktīvi 2,134,819 −21,018
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,009,730 2,768
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 254,023 −18,009
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 206,561 −28,404
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 47,462 10,395
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,287 −17
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 101,497 4,123
5.1 Saistības pret valdību 56,237 3,849
5.2 Pārējās saistības 45,261 274
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 57,500 −4,979
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,066 −131
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,353 −254
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,353 −254
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 215,617 −4,527
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,473 9
Kopā pasīvi 2,134,819 −21,018
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem