SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. marts 2015

10. marts 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. marts 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,2 mia. euro til 247,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,7 mia. euro til 376,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,8 mia. euro til 1.009,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 3,8 mia. euro til 56,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 28,2 mia. euro til 423,4 mia. euro. Onsdag den 4. marts 2015 udløb en primær markedsoperation på 165,4 mia. euro, og en ny på 147,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 47,5 mia. euro (mod 37,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 3,0 mia. euro til 237,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 
6. marts 2015 Ændring i forhold til 27. februar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 27. februar 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 26,5 mia. - EUR 0,1 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 11,9 mia. - EUR 0,1 mia.
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 54,2 mia. EUR 3,0 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 3,6 mia. EUR 0,2 mia. -
Securities Markets Programme EUR 140,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 28,4 mia. euro til 206,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.867 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 277.351 −1.188
2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.477 77
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 197.874 −1.265
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.092 2.049
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.872 849
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.872 849
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 470.860 −17.798
5.1 Primære markedsoperationer 147.853 −17.499
5.2 Langfristede markedsoperationer 322.959 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 42 −284
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 −16
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 121.414 −3.455
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 613.881 2.296
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 237.136 2.960
7.2 Andre værdipapirer 376.745 −664
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.665 0
9 Andre aktiver 222.816 −3.770
Aktiver i alt 2.134.819 −21.018
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.009.730 2.768
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 254.023 −18.009
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 206.561 −28.404
2.2 Indlånsfacilitet 47.462 10.395
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.287 −17
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 101.497 4.123
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.237 3.849
5.2 Andre forpligtelser 45.261 274
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 57.500 −4.979
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.066 −131
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.353 −254
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.353 −254
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 215.617 −4.527
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.473 9
Passiver i alt 2.134.819 −21.018
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt