Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 maart 2015

10 maart 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 maart 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,2 miljard naar EUR 247,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 376,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,8 miljard naar EUR 1.009,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 3,8 miljard naar EUR 56,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 28,2 miljard naar EUR 423,4 miljard. Op woensdag 4 maart 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 165,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 147,8 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 47,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 37,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 3,0 miljard naar EUR 237,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 6 maart 2015 Verschil ten opzichte van 27 februari 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 27 februari 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 26,5 miljard - EUR 0,1 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,9 miljard - EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 54,2 miljard EUR 3,0 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 3,6 miljard EUR 0,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 140,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 28,4 miljard naar EUR 206,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.867 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 277.351 −1.188
2.1 Vorderingen op het IMF 79.477 77
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 197.874 −1.265
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.092 2.049
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.872 849
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.872 849
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 470.860 −17.798
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 147.853 −17.499
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 322.959 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 42 −284
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 −16
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 121.414 −3.455
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 613.881 2.296
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 237.136 2.960
7.2 Overige waardepapieren 376.745 −664
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.665 0
9 Overige activa 222.816 −3.770
Totaal activa 2.134.819 −21.018
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.009.730 2.768
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 254.023 −18.009
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 206.561 −28.404
2.2 Depositofaciliteit 47.462 10.395
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.287 −17
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 101.497 4.123
5.1 Overheid 56.237 3.849
5.2 Overige verplichtingen 45.261 274
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 57.500 −4.979
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.066 −131
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.353 −254
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.353 −254
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 215.617 −4.527
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.473 9
Totaal passiva 2.134.819 −21.018
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media