Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 februari 2015

24 februari 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 20 februari 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 245,7 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 378,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 1 005,0 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,5 miljarder EUR till 70,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5,8 miljarder EUR till 460,5 miljarder EUR. Onsdagen den 18 februari 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 104,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 122,1 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan återbetalades en långfristig refinansieringstransaktion på 16,2 miljarder EUR, före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,2 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 42,0 miljarder EUR (jämfört med 45,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 231,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 20 februari 2015 Förändring jämfört med den 13 februari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 13 februari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 26,9 miljarder EUR - 0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,0 miljarder EUR - 0,6 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 48,7 miljarder EUR 2,8 miljarder EUR 0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 3,0 miljarder EUR 0,1 miljard EUR -
Värdepappersprogram 140,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,5 miljarder EUR till 229,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.867 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 275.665 1.850
2.1 Fordringar på IMF 79.724 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 195.940 1.852
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.394 −1.298
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.663 1.318
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.663 1.318
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 502.548 2.396
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 122.114 17.576
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 379.223 −16.179
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.205 994
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 5 5
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 121.901 5.617
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 610.134 3.647
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 231.525 2.140
7.2 Andra värdepapper 378.609 1.507
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.665 0
9 Övriga tillgångar 230.958 1.141
Summa tillgångar 2.167.794 14.670
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.005.000 −592
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 271.373 −941
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 229.346 2.485
2.2 Inlåningsfacilitet 41.984 −3.445
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 43 19
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.318 −59
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 110.168 18.414
5.1 Offentliga sektorn 70.459 14.475
5.2 Övriga skulder 39.708 3.939
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 65.350 −6.109
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.945 −88
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.020 −612
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.020 −612
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 218.884 4.656
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.464 1
Summa skulder 2.167.794 14.670
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media