Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 20. februārī

2015.24.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 20. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 245.7 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 378.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 1 005.0 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.5 mljrd. euro (līdz 70.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5.8 mljrd. euro (līdz 460.5 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 18. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 104.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 122.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 16.2 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijā saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 42.0 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 45.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 231.5 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 20. februārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 13. februāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 13. februāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 26.9 mljrd. euro 0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.0 mljrd. euro 0.6 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 48.7 mljrd. euro 2.8 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 3.0 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 140.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 229.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,867 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 275,665 1,850
2.1 SVF debitoru parādi 79,724 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 195,940 1,852
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 35,394 −1,298
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,663 1,318
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,663 1,318
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 502,548 2,396
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 122,114 17,576
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 379,223 −16,179
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,205 994
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 5 5
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 121,901 5,617
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 610,134 3,647
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 231,525 2,140
7.2 Pārējie vērtspapīri 378,609 1,507
8 Valdības parāds euro 26,665 0
9 Pārējie aktīvi 230,958 1,141
Kopā aktīvi 2,167,794 14,670
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,005,000 −592
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 271,373 −941
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 229,346 2,485
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 41,984 −3,445
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 43 19
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,318 −59
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 110,168 18,414
5.1 Saistības pret valdību 70,459 14,475
5.2 Pārējās saistības 39,708 3,939
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 65,350 −6,109
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,945 −88
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,020 −612
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,020 −612
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 218,884 4,656
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,464 1
Kopā pasīvi 2,167,794 14,670
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem