Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. februáru 2015

24. februára 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. februára 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,3 mld. EUR na 245,7 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,5 mld. EUR na 378,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 1 005,0 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14,5 mld. EUR na 70,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 5,8 mld. EUR na 460,5 mld. EUR. V stredu 18. februára 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 104,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 122,1 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcej dlhodobejšej refinančnej operácie predčasne splatených 16,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 42,0 mld. EUR (v porovnaní so 45,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 2,1 mld. EUR na 231,5 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 20. februáru 2015 Zmena oproti 13. februáru 2015: nákup Zmena oproti 13. februáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 26,9 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,0 mld. EUR 0,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 48,7 mld. EUR 2,8 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 3,0 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 140,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,5 mld. EUR na 229,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 867 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 275 665 1 850
2.1 Pohľadávky voči MMF 79 724 −2
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 195 940 1 852
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 394 −1 298
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 663 1 318
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 663 1 318
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 502 548 2 396
5.1 Hlavné refinančné operácie 122 114 17 576
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 379 223 −16 179
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 205 994
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 5 5
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 121 901 5 617
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 610 134 3 647
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 231 525 2 140
7.2 Ostatné cenné papiere 378 609 1 507
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 665 0
9 Ostatné aktíva 230 958 1 141
Aktíva spolu 2 167 794 14 670
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 005 000 −592
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 271 373 −941
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 229 346 2 485
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 41 984 −3 445
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 43 19
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 318 −59
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 110 168 18 414
5.1 Verejná správa 70 459 14 475
5.2 Ostatné záväzky 39 708 3 939
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 65 350 −6 109
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 945 −88
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 020 −612
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 020 −612
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 218 884 4 656
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 464 1
Pasíva spolu 2 167 794 14 670
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá