SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. februar 2015

24. februar 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. februar 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,3 mia. euro til 245,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,5 mia. euro til 378,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 1.005,0 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,5 mia. euro til 70,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5,8 mia. euro til 460,5 mia. euro. Onsdag den 18. februar 2015 udløb en primær markedsoperation på 104,5 mia. euro, og en ny på 122,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen blev en langfristet markedsoperation til en værdi af 16,2 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,2 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 42,0 mia. euro (mod 45,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,1 mia. euro til 231,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 
20. februar 2015 Ændring i forhold til 13. februar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 13. februar 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 26,9 mia. - EUR 0,2 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,0 mia. - EUR 0,6 mia.
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 48,7 mia. EUR 2,8 mia. EUR 0,1 mia.
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 3,0 mia. EUR 0,1 mia. -
Securities Markets Programme EUR 140,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,5 mia. euro til 229,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.867 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 275.665 1.850
2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.724 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 195.940 1.852
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.394 −1.298
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.663 1.318
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.663 1.318
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 502.548 2.396
5.1 Primære markedsoperationer 122.114 17.576
5.2 Langfristede markedsoperationer 379.223 −16.179
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.205 994
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 5 5
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 121.901 5.617
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 610.134 3.647
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 231.525 2.140
7.2 Andre værdipapirer 378.609 1.507
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.665 0
9 Andre aktiver 230.958 1.141
Aktiver i alt 2.167.794 14.670
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.005.000 −592
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 271.373 −941
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 229.346 2.485
2.2 Indlånsfacilitet 41.984 −3.445
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 43 19
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.318 −59
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 110.168 18.414
5.1 Offentlig forvaltning og service 70.459 14.475
5.2 Andre forpligtelser 39.708 3.939
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 65.350 −6.109
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.945 −88
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.020 −612
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.020 −612
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 218.884 4.656
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.464 1
Passiver i alt 2.167.794 14.670
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt