Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 lutego 2015 r.

24 lutego 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20 lutego 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,3 mld EUR do poziomu 245,7 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,5 mld EUR do poziomu 378,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld EUR do poziomu 1005,0 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,5 mld EUR do poziomu 70,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5,8 mld EUR do poziomu 460,5 mld EUR. W środę 18 lutego 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 104,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 122,1 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 16,2 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,2 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 42,0 mld EUR (wobec 45,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,1 mld EUR do poziomu 231,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 20.02.2015 Różnica wobec 13.02.2015 – zakup Różnica wobec 13.02.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 26,9 mld EUR 0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,0 mld EUR 0,6 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 48,7 mld EUR 2,8 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 3,0 mld EUR 0,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 140,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,5 mld EUR do poziomu 229,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.867 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 275.665 1.850
2.1 Należności od MFW 79.724 −2
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 195.940 1.852
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.394 −1.298
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.663 1.318
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.663 1.318
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 502.548 2.396
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 122.114 17.576
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 379.223 −16.179
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.205 994
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 5
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 121.901 5.617
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 610.134 3.647
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 231.525 2.140
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 378.609 1.507
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.665 0
9 Pozostałe aktywa 230.958 1.141
Aktywa razem 2.167.794 14.670
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.005.000 −592
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 271.373 −941
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 229.346 2.485
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 41.984 −3.445
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 43 19
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.318 −59
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 110.168 18.414
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 70.459 14.475
5.2 Pozostałe zobowiązania 39.708 3.939
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 65.350 −6.109
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.945 −88
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.020 −612
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.020 −612
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 218.884 4.656
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.464 1
Pasywa razem 2.167.794 14.670
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami