Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 februari 2015

24 februari 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 februari 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 245,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,5 miljard naar EUR 378,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 1.005,0 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,5 miljard naar EUR 70,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5,8 miljard naar EUR 460,5 miljard. Op woensdag 18 februari 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 104,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 122,1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week werd van een langerlopende herfinancieringstransactie EUR 16,2 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 1,2 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 42,0 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 45,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 231,5 miljard. De hieronderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per
20 februari 2015 Verschil ten opzichte van
13 februari 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van
13 februari 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 26,9 miljard - EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,0 miljard - EUR 0,6 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 48,7 miljard EUR 2,8 miljard EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 3,0 miljard EUR 0,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 140,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,5 miljard naar EUR 229,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.867 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 275.665 1.850
2.1 Vorderingen op het IMF 79.724 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 195.940 1.852
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.394 −1.298
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.663 1.318
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.663 1.318
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 502.548 2.396
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 122.114 17.576
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 379.223 −16.179
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.205 994
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 5 5
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 121.901 5.617
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 610.134 3.647
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 231.525 2.140
7.2 Overige waardepapieren 378.609 1.507
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.665 0
9 Overige activa 230.958 1.141
Totaal activa 2.167.794 14.670
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.005.000 −592
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 271.373 −941
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 229.346 2.485
2.2 Depositofaciliteit 41.984 −3.445
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 43 19
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.318 −59
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.168 18.414
5.1 Overheid 70.459 14.475
5.2 Overige verplichtingen 39.708 3.939
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.350 −6.109
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.945 −88
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.020 −612
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.020 −612
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 218.884 4.656
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.464 1
Totaal passiva 2.167.794 14.670
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media