Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. únoru 2015

24. února 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. února 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1,3 mld. EUR na 245,7 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 378,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,6 mld. EUR na 1 005,0 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,5 mld. EUR na 70,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 5,8 mld. EUR na 460,5 mld. EUR. Ve středu 18. února 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 104,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 122,1 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobější refinanční operace splaceno před dobou splatnosti 16,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 42,0 mld. EUR (ve srovnání se 45,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,1 mld. EUR na 231,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 20. únoru 2015 Rozdíl v porovnání s 13. únorem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 13. únorem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 26,9 mld. EUR 0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,0 mld. EUR 0,6 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 48,7 mld. EUR 2,8 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 3,0 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 140,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,5 mld. EUR na 229,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 867 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 275 665 1 850
2.1 Pohledávky za MMF 79 724 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 195 940 1 852
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 35 394 −1 298
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 663 1 318
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 663 1 318
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 502 548 2 396
5.1 Hlavní refinanční operace 122 114 17 576
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 379 223 −16 179
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 205 994
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 5 5
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 121 901 5 617
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 610 134 3 647
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 231 525 2 140
7.2 Ostatní cenné papíry 378 609 1 507
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 665 0
9 Ostatní aktiva 230 958 1 141
Aktiva celkem 2 167 794 14 670
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 005 000 −592
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 271 373 −941
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 229 346 2 485
2.2 Vkladová facilita 41 984 −3 445
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 43 19
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 318 −59
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 110 168 18 414
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 70 459 14 475
5.2 Ostatní závazky 39 708 3 939
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 65 350 −6 109
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 945 −88
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 020 −612
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 020 −612
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 218 884 4 656
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 464 1
Pasiva celkem 2 167 794 14 670
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média