Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. februarja 2015

24. februar 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. februarja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,3 milijarde EUR na 245,7 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,5 milijarde EUR na 378,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 1.005,0 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,5 milijarde EUR na 70,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5,8 milijarde EUR na 460,5 milijarde EUR. V sredo, 18. februarja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 104,5 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 122,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 16,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 42,0 milijarde EUR (v primerjavi s 45,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 2,1 milijarde EUR na 231,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 20. februarja 2015 Razlika od 13. februarja 2015 – kupljeno Razlika od 13. februarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 26,9 milijarde EUR - 0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,0 milijarde EUR - 0,6 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 48,7 milijarde EUR 2,8 milijarde EUR 0,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 3,0 milijarde EUR 0,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 140,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,5 milijarde EUR na 229,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.867 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 275.665 1.850
2.1 Terjatve do MDS 79.724 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 195.940 1.852
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 35.394 −1.298
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.663 1.318
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.663 1.318
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 502.548 2.396
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 122.114 17.576
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 379.223 −16.179
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.205 994
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 5 5
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 121.901 5.617
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 610.134 3.647
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 231.525 2.140
7.2 Drugi vrednostni papirji 378.609 1.507
8 Dolg širše države v EUR 26.665 0
9 Druga sredstva 230.958 1.141
Skupaj sredstva 2.167.794 14.670
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.005.000 −592
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 271.373 −941
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 229.346 2.485
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 41.984 −3.445
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 43 19
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.318 −59
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 110.168 18.414
5.1 Širša država 70.459 14.475
5.2 Druge obveznosti 39.708 3.939
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 65.350 −6.109
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.945 −88
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.020 −612
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.020 −612
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 218.884 4.656
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.464 1
Skupaj obveznosti 2.167.794 14.670
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije