Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 december 2011

4 januari 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 december 2011 speglade ökningen på 3,6 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar såväl som försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 9,3 miljarder EUR till 273,3 miljarder EUR. Denna ändring berodde huvudsakligen på effekterna av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, liksom på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker.

På grund av transaktioner genomförda av ECB i samband med befintliga arrangemang med centralbanker utanför euroområdet för tillförande av likviditet, fanns det under veckan som slutade den 30 december 2011 utestående fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet (post 4 på tillgångssidan) till ett värde på 1,5 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 7,2 miljarder EUR till 344,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,3 miljarder EUR till 888,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 65,5 miljarder EUR.

Den 16 december 2010 meddelade ECB att det tecknade kapitalet skulle öka med 5 miljarder EUR fr.o.m. den 29 december 2010. För att överföringen av kapital till ECB skulle gå smidigt skulle de nationella centralbankerna i euroområdet betala det extra kapitalbidraget på 3,5 miljarder EUR i tre årliga delbetalningar. Den första delbetalningen på 1,2 miljarder EUR betalades i slutet av 2010 och den andra delbetalningen på 1,2 miljarder EUR betalades den 28 december 2011. Denna betalning gav upphov till balanspositioner inom Eurosystemet, men eftersom sådana positioner alltid elimineras genom konsolideringsprocessen visas ingen ändring på grund av denna kapitalökning i eget kapital och reserver (post 12 på skuldsidan) i Eurosystemets konsoliderade balansräkning. Kapitalökningen kommer dock att återspeglas i ECB:s årsredovisning, som publiceras i mars 2012.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 18,3 miljarder EUR till 237,6 miljarder EUR. Onsdagen den 28 december 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 169 miljarder EUR och ersattes med en ny på 144,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211 miljarder EUR och nya inlåningar med en löptid på en vecka erhölls till ett belopp på 211 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 14,8 miljarder EUR (jämfört med 6,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 413,9 miljarder EUR (jämfört med 411,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 273,9 miljarder EUR beroende på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet, inlösen av värdepapper i första programmet för köp av säkerställda obligationer och kvartalsomvärderingar. Under den vecka som slutade den 30 december 2011 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211,9 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 58,8 miljarder EUR respektive 3,1 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 41,5 miljarder EUR till 223,5 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 december 2011 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 1 216,864 EUR per fine oz.

USD: 1,2939 per EUR

JPY: 100,20 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1867 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 423.458 −1 3.636
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.621 −246 8.041
2.1 Fordringar på IMF 85.655 0 2.142
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 158.966 −246 5.899
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 98.226 −338 3.210
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 25.355 −620 −7
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 25.355 −620 −7
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 863.568 −15.562 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 144.755 −24.269 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 703.894 0 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 14.823 8.692 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 97 16 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 78.652 −16.337 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 618.637 8.172 −163
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 273.854 363 450
7.2 Andra värdepapper 344.783 7.808 −613
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.926 −2 0
9 Övriga tillgångar 349.184 7.733 4.877
Summa tillgångar 2.735.628 −17.202 19.594
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 888.676 −2.262 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 849.477 −38.754 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 223.539 −41.502 0
2.2 Inlåningsfacilitet 413.882 2.069 0
2.3 Inlåning med fast löptid 211.000 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.056 679 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.423 −957 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 79.603 2.071 2
5.1 Offentliga sektorn 65.467 −561 1
5.2 Övriga skulder 14.137 2.632 1
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 156.873 24.669 26
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.566 −698 206
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.027 −40 437
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.027 −40 437
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0 1.456
10 Övriga skulder 213.521 −1.231 6.705
11 Värderegleringskonton 394.031 0 10.754
12 Eget kapital 81.489 1 7
Summa skulder 2.735.628 −17.202 19.594
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media