Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. decembru 2011

4. januára 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. decembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia a po zohľadnení predaja zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému zvýšil o 3,6 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa najmä v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, ako aj v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému zvýšila o 9,3 mld. EUR na 273,3 mld. EUR.

V dôsledku transakcií uskutočňovaných ECB v rámci dohôd o poskytovaní likvidity uzavretých s centrálnymi bankami krajín mimo eurozóny dosiahol objem pohľadávok voči nerezidentom eurozóny v eurách (položka 4 na strane aktív) v týždni končiacom sa 30. decembra 2011 hodnotu 1,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 7,2 mld. EUR na 344,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,3 mld. EUR na 888,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 0,6 mld. EUR na 65,5 mld. EUR.

Dňa 16. decembra 2010 ECB oznámila navýšenie svojho upísaného základného imania o 5 mld. EUR s účinnosťou od 29. decembra 2010. V záujme plynulého prevodu kapitálu do ECB mali národné centrálne banky krajín eurozóny svoje dodatočné podiely na základnom imaní v hodnote 3,5 mld. EUR zaplatiť v troch ročných splátkach. Prvá splátka vo výške 1,2 mld. EUR bola uhradená na konci roka 2010, druhá splátka vo výške 1,2 mld. EUR bola uhradená 28. decembra 2011. Táto platba spôsobila vznik zostatkov v rámci Eurosystému, ktoré sa však vždy eliminujú konsolidáciou, takže v konsolidovanom finančnom výkaze Eurosystému toto navýšenie základného imania neviedlo k žiadnej zmene kapitálu a rezerv (položka 12 na strane pasív). Navýšenie základného imania sa však prejaví v ročnej účtovnej závierke ECB, ktorá bude zverejnená v marci 2012.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 18,3 mld. EUR na 237,6 mld. EUR. V stredu 28. decembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 169 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 144,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 211 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 14,8 mld. EUR (v porovnaní so 6,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 413,9 mld. EUR (v porovnaní so 411,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov a v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 0,8 mld. EUR na 273,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 30. decembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211,9 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 58,8 mld. EUR a 3,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 41,5 mld. EUR na 223,5 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. decembru 2011 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 216,864 EUR za uncu čistého zlata

1,2939 USD/EUR

100,20 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1867 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 458 −1 3 636
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 621 −246 8 041
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 655 0 2 142
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 158 966 −246 5 899
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 98 226 −338 3 210
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 25 355 −620 −7
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 25 355 −620 −7
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 863 568 −15 562 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 144 755 −24 269 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 703 894 0 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 14 823 8 692 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 97 16 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 78 652 −16 337 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 618 637 8 172 −163
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 273 854 363 450
7.2 Ostatné cenné papiere 344 783 7 808 −613
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 926 −2 0
9 Ostatné aktíva 349 184 7 733 4 877
Úhrn aktív 2 735 628 −17 202 19 594
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 888 676 −2 262 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 849 477 −38 754 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 223 539 −41 502 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 413 882 2 069 0
2.3 Termínované vklady 211 000 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 056 679 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 423 −957 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 79 603 2 071 2
5.1 Verejná správa 65 467 −561 1
5.2 Ostatné záväzky 14 137 2 632 1
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 156 873 24 669 26
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 566 −698 206
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 027 −40 437
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 027 −40 437
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0 1 456
10 Ostatné pasíva 213 521 −1 231 6 705
11 Účty precenenia 394 031 0 10 754
12 Kapitál a rezervy 81 489 1 7
Úhrn pasív 2 735 628 −17 202 19 594
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá