Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. prosinci 2011

4. ledna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. prosince 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 3,6 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění a prodeji zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 9,3 mld. EUR na 273,3 mld. EUR. Tato změna je především důsledkem čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále důsledkem klientských a portfoliových transakcí prováděných centrálními bankami Eurosystému.

Vlivem transakcí prováděných ECB v souvislosti s dohodami s centrálními bankami zemí mimo eurozónu o poskytování likvidity činila v týdnu končícím 30. prosince 2011 hodnota nesplacených závazků k nerezidentům eurozóny v eurech (položka 4 na straně aktiv) 1,5 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 7,2 mld. EUR na 344,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se snížila o 2,3 mld. EUR na 888,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 0,6 mld. EUR na 65,5 mld. EUR.

ECB dne 16. prosince 2010 oznámila, že se její upsaný základní kapitál zvýší o 5 mld. EUR, a to s účinností k 29. prosinci 2010. V zájmu bezproblémovému převodu plateb základního kapitálu na ECB měly národní centrální banky zemí eurozóny splatit své dodatečné kapitálové vklady ve výši 3,5 mld. EUR ve třech ročních splátkách. První splátka ve výši 1,2 mld. EUR byla uhrazena na konci roku 2010. Druhá splátka o objemu 1,2 mld. EUR byla uhrazena 28. prosince 2011. V důsledku této platby vznikly uvnitř Eurosystému vzájemné zůstatky. Vzhledem k tomu, že takové zůstatky se v rámci konsolidace vždy eliminují, v položce základní kapitál a rezervní fondy (položka 12 na straně pasiv) konsolidované rozvahy Eurosystému není v důsledku tohoto navýšení základního kapitálu vykázána žádná změna. Toto navýšení základního kapitálu však bude vykázáno v účetní závěrce ECB, která bude zveřejněna v březnu 2012.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 18,3 mld. EUR na 237,6 mld. EUR. Ve středu 28. prosince 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 169 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 144,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 211 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 211 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 14,8 mld. EUR (oproti 6,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 413,9 mld. EUR (oproti 411,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 273,9 mld. EUR v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry, splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů a přecenění na konci čtvrtletí. V týdnu končícím 30. prosince 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211,9 mld. EUR, zatímco hodnota portfolia drženého v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů činila 58,8 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů dosahovala 3,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 41,5 mld. EUR na 223,5 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. prosinci 2011 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě úprav na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 1 216,864 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,2939 USD/EUR

JPY: 100,20 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1867 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 458 −1 3 636
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 621 −246 8 041
2.1 Pohledávky za MMF 85 655 0 2 142
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 158 966 −246 5 899
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 98 226 −338 3 210
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 25 355 −620 −7
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 25 355 −620 −7
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 863 568 −15 562 0
5.1 Hlavní refinanční operace 144 755 −24 269 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 703 894 0 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 14 823 8 692 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 97 16 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 78 652 −16 337 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 618 637 8 172 −163
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 273 854 363 450
7.2 Ostatní cenné papíry 344 783 7 808 −613
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 926 −2 0
9 Ostatní aktiva 349 184 7 733 4 877
Aktiva celkem 2 735 628 −17 202 19 594
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 888 676 −2 262 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 849 477 −38 754 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 223 539 −41 502 0
2.2 Vkladová facilita 413 882 2 069 0
2.3 Termínované vklady 211 000 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 056 679 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 423 −957 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 79 603 2 071 2
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 65 467 −561 1
5.2 Ostatní závazky 14 137 2 632 1
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 156 873 24 669 26
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 566 −698 206
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 027 −40 437
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 027 −40 437
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0 1 456
10 Ostatní pasiva 213 521 −1 231 6 705
11 Účty přecenění 394 031 0 10 754
12 Kapitál a rezervní fondy 81 489 1 7
Pasiva celkem 2 735 628 −17 202 19 594
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média