Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 december 2011

4 januari 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 december 2011 was de stijging van EUR 3,6 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen en van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 9,3 miljard naar EUR 273,3 miljard. Deze mutatie was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassing van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

Als gevolg van de door de ECB uitgevoerde transacties in samenhang met de liquiditeitverschaffingsovereenkomsten gesloten met centrale banken buiten het eurogebied, bedroegen de uitstaande vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 4), EUR 1,5 miljard.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 7,2 miljard naar EUR 344,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,3 miljard naar EUR 888,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 65,5 miljard.

Op 16 december 2010 maakte de ECB bekend dat haar geplaatste kapitaal met ingang van 29 december 2010 met EUR 5 miljard zou worden verhoogd. Met het oog op een soepele kapitaaloverdracht aan de ECB zouden de nationale centrale banken van het eurogebied hun aanvullende bijdrage aan het kapitaal ten bedrage van EUR 3,5 miljard in drie jaarlijkse termijnen storten. De eerste termijn van EUR 1,2 miljard is eind 2010 gestort, en de tweede termijn van EUR 1,2 miljard werd vervolgens op 28 december 2011 gestort. Deze storting gaf aanleiding tot posities binnen het Eurosysteem, maar aangezien deze posities altijd worden geëlimineerd via het consolidatieproces, wordt onder de post Kapitaal en reserves (passiefpost 12) in de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem geen mutatie getoond ten gevolge van deze kapitaalverhoging. De kapitaalverhoging zal echter wel zichtbaar zijn in de jaarrekening van de ECB, die in maart 2012 zal worden gepubliceerd.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 18,3 miljard naar EUR 237,6 miljard. Op woensdag 28 december 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 169 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 144,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 211 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 14,8 miljard (vergeleken met EUR 6,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 413,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 411,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 273,9 miljard, als gevolg van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”), de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma voor gedekte obligaties, en de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen. In de week die eindigde op 30 december 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 211,9 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 58,8 miljard en EUR 3,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 41,5 miljard naar EUR 223,5 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 december 2011 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.216,864 per fine ounce

USD: 1,2939 per EUR

JPY: 100,20 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1867 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 423.458 −1 3.636
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.621 −246 8.041
2.1 Vorderingen op het IMF 85.655 0 2.142
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 158.966 −246 5.899
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 98.226 −338 3.210
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 25.355 −620 −7
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 25.355 −620 −7
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 863.568 −15.562 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 144.755 −24.269 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 703.894 0 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 14.823 8.692 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 97 16 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 78.652 −16.337 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 618.637 8.172 −163
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 273.854 363 450
7.2 Overige waardepapieren 344.783 7.808 −613
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.926 −2 0
9 Overige activa 349.184 7.733 4.877
Totaal activa 2.735.628 −17.202 19.594
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 888.676 −2.262 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 849.477 −38.754 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 223.539 −41.502 0
2.2 Depositofaciliteit 413.882 2.069 0
2.3 Termijndeposito's 211.000 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.056 679 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.423 −957 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.603 2.071 2
5.1 Overheid 65.467 −561 1
5.2 Overige verplichtingen 14.137 2.632 1
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 156.873 24.669 26
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.566 −698 206
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.027 −40 437
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.027 −40 437
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0 1.456
10 Overige passiva 213.521 −1.231 6.705
11 Herwaarderingsrekeningen 394.031 0 10.754
12 Kapitaal en reserves 81.489 1 7
Totaal passiva 2.735.628 −17.202 19.594
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media