Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 30. decembrī

2012.4.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 30. decembrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 3.6 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 9.3 mljrd. euro (līdz 273.3 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, kā arī ar Eurosistēmas centrālo banku veiktajiem klientu un portfeļu darījumiem.

Sakarā ar darījumiem, ko ECB veica saistībā ar vienošanos par likviditātes nodrošināšanu ar ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām, nedēļā, kas beidzās 2011. gada 30. decembrī, prasību euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (4. aktīvu postenis) atlikums bija 1.5 mljrd. euro.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 7.2 mljrd. euro (līdz 344.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 888.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 65.5 mljrd. euro).

2010. gada 16. decembrī ECB paziņoja, ka tā ar 2010. gada 29. decembri palielinās parakstīto kapitālu par 5 mljrd. euro. Lai nodrošinātu, ka kapitāla maksājumi ECB tiek veikti raiti, euro zonas nacionālajām centrālajām bankām jāiemaksā papildu kapitāla daļas 3.5 mljrd. euro apmērā, veicot trīs gada maksājumus. Pirmais maksājums 1.2 mljrd. euro apmērā tika veikts 2010. gada beigās, savukārt otrais maksājums 1.2 mljrd. euro apmērā tika veikts 2011. gada 28. decembrī. Sakarā ar šo maksājumu radās Eurosistēmas iekšējie atlikumi, bet, tā kā šādi atlikumi vienmēr tiek izlīdzināti konsolidācijas procesā, pārmaiņas kapitālā un rezervēs (12. pasīvu postenis) Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā saistībā ar šo kapitāla palielinājumu netiek uzrādītas. Taču kapitāla palielinājums atspoguļosies ECB finanšu pārskatos, kas tiks publicēti 2012. gada martā.

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 18.3 mljrd. euro (līdz 237.6 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 28. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 169 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 144.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 211 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 14.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 6.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 413.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 411.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 273.9 mljrd. euro), veicot pirkumus "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros, dzēšot vērtspapīrus pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros un veicot ceturkšņa beigu korekcijas. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 30. decembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211.9 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 58.8 mljrd. euro un 3.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 41.5 mljrd. euro (līdz 223.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2011. gada 31. decembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 216.864 EUR par Trojas unci

1.2939 USD par 1 EUR

100.20 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1867 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,458 −1 3,636
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,621 −246 8,041
2.1 SVF debitoru parādi 85,655 0 2,142
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 158,966 −246 5,899
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 98,226 −338 3,210
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 25,355 −620 −7
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 25,355 −620 −7
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 863,568 −15,562 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 144,755 −24,269 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 703,894 0 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 14,823 8,692 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 97 16 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 78,652 −16,337 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 618,637 8,172 −163
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 273,854 363 450
7.2 Pārējie vērtspapīri 344,783 7,808 −613
8 Valdības parāds euro 33,926 −2 0
9 Pārējie aktīvi 349,184 7,733 4,877
Kopā aktīvi 2,735,628 −17,202 19,594
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 888,676 −2,262 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 849,477 −38,754 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 223,539 −41,502 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 413,882 2,069 0
2.3 Termiņnoguldījumi 211,000 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,056 679 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,423 −957 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 79,603 2,071 2
5.1 Saistības pret valdību 65,467 −561 1
5.2 Pārējās saistības 14,137 2,632 1
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156,873 24,669 26
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,566 −698 206
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,027 −40 437
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,027 −40 437
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0 1,456
10 Pārējās saistības 213,521 −1,231 6,705
11 Pārvērtēšanas konti 394,031 0 10,754
12 Kapitāls un rezerves 81,489 1 7
Kopā pasīvi 2,735,628 −17,202 19,594
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem