Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 декември 2011 г.

4 януари 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 30 декември 2011 г. нарастването с 3,6 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите), отразява корекции вследствие на извършената тримесечна преоценка и продажбата на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 9,3 млрд. евро до 273,3 млрд. евро. Тази промяна се дължи главно на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата.

В резултат на транзакции, проведени от ЕЦБ във връзка със споразуменията с централни банки извън еврозоната за предоставяне на ликвидност, през седмицата, приключваща на 30 декември 2011 г., остават неуредени вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро (статия 4 от активите) на стойност 1,5 млрд. евро.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение със 7,2 млрд. евро до 344,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,3 млрд. евро до 888,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 65,5 млрд. евро.

На 16 декември 2010 г. ЕЦБ обяви, че записаният ѝ капитал се увеличава с 5 млрд. евро, считано от 29 декември 2010 г. За да протекат гладко плащанията за прехвърляне на капитал към ЕЦБ, националните централни банки от еврозоната внасят своето допълнително участие в капитала в размер на 3,5 млрд. евро на три еднакви годишни транша. Първият транш в размер на 1,2 млрд. евро е изплатен в края на 2010 г., а вторият транш от 1,2 млрд. евро е изплатен на 28 декември 2011 г. Това плащане поражда салда в рамките на Евросистемата, но тъй като такива салда винаги се премахват в процеса на консолидиране, в показателя капитал и резерви (статия 12 от пасивите) на консолидирания финансов отчет на Евросистемата не е отразена промяна, дължаща се на това увеличение на капитала. Увеличението на капитала обаче ще бъде отразено в годишния отчет на ЕЦБ, който ще бъде публикуван през март 2012 г.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 18,3 млрд. евро до 237,6 млрд. евро. На 28 декември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 169 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 144,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 211 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 14,8 млрд. евро (при 6,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 413,9 млрд. евро (при 411,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) отбелязва увеличение с 0,8 млрд. евро до 273,9 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа, изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации и корекции в края на тримесечието. Така през седмицата, която приключва на 30 декември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 211,9 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 58,8 млрд. евро и 3,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 41,5 млрд. евро до 223,5 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 декември 2011 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1 216,864 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,2939 за 1 евро

Японска йена ― 100,20 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1867 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 423 458 −1 3 636
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 621 −246 8 041
2.1 Вземания от МВФ 85 655 0 2 142
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 158 966 −246 5 899
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 98 226 −338 3 210
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 25 355 −620 −7
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 25 355 −620 −7
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 863 568 −15 562 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 144 755 −24 269 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 703 894 0 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 14 823 8 692 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 97 16 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 78 652 −16 337 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 618 637 8 172 −163
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 273 854 363 450
7.2 Други ценни книжа 344 783 7 808 −613
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 926 −2 0
9 Други активи 349 184 7 733 4 877
Общо активи 2 735 628 −17 202 19 594
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 888 676 −2 262 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 849 477 −38 754 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 223 539 −41 502 0
2.2 Депозитно улеснение 413 882 2 069 0
2.3 Срочни депозити 211 000 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 056 679 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 423 −957 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 79 603 2 071 2
5.1 Сектор „Държавно управление“ 65 467 −561 1
5.2 Други задължения 14 137 2 632 1
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 156 873 24 669 26
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 566 −698 206
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 027 −40 437
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 027 −40 437
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0 1 456
10 Други задължения 213 521 −1 231 6 705
11 Сметки за преоценка 394 031 0 10 754
12 Капитал и резерви 81 489 1 7
Общо пасиви 2 735 628 −17 202 19 594
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите