Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. gruodžio 30 d.

2012 m. sausio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. gruodžio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 3,6 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,3 mlrd. eurų – iki 273,3 mlrd. eurų. Šį pokytį daugiausia lėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Dėl operacijų, kurias ECB įvykdė pagal likvidumo didinimo sandorius su ne euro zonos centriniais bankais, 2011 m. gruodžio 30 d. pasibaigusią savaitę neįvykdytos pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais (4 straipsnis turto dalyje) sudarė 1,5 mlrd. eurų.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 7,2 mlrd. eurų – iki 344,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 888,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 65,5 mlrd. eurų.

2010 m. gruodžio 16 d. ECB paskelbė, kad nuo 2010 m. gruodžio 29 d. jo pasirašytasis kapitalas bus didinamas 5 mlrd. eurų. Kad kapitalo įnašus pervesti ECB būtų lengviau, euro zonos nacionaliniai centriniai bankai moka 3,5 mlrd. vertės papildomus kapitalo įnašus trimis dalimis. Pirmoji 1,2 mlrd. įnašo dalis buvo sumokėta 2010 m. pabaigoje, antroji 1,2 mlrd. įnašo dalis – 2011 m. gruodžio 28 d. Dėl šio mokėjimo susidarė vidiniai Eurosistemos likučiai, tačiau tokie likučiai visada nurašomi atliekant konsolidaciją, todėl Eurosistemos konsoliduotos finansinės ataskaitos kapitalo ir rezervų (12 straipsnis įsipareigojimų dalyje) suma dėl šio kapitalo padidinimo nepakito. Tačiau kapitalo padidinimas bus parodytas ECB metų finansinėje ataskaitoje, paskelbtoje 2012 m. kovo mėn.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,3 mlrd. eurų – iki 237,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. gruodžio 28 d., baigėsi 169 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 144,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 211 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 14,8 mlrd. eurų (palyginti su 6,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 413,9 mlrd. eurų (palyginti su 411,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų iki 273,9 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą, pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui ir dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2011 m. gruodžio 30 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211,9 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 58,8 mlrd. eurų ir 3,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 41,5 mlrd. eurų – iki 223,5 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2011 m. gruodžio 31 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 216,864 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,2939 už EUR

JPY: 100,20 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1867 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 423 458 −1 3 636
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 621 −246 8 041
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 655 0 2 142
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 158 966 −246 5 899
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 98 226 −338 3 210
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 25 355 −620 −7
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 25 355 −620 −7
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 863 568 −15 562 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 144 755 −24 269 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 703 894 0 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 14 823 8 692 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 97 16 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 78 652 −16 337 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 618 637 8 172 −163
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 273 854 363 450
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 344 783 7 808 −613
8 Valdžios skola eurais 33 926 −2 0
9 Kitas turtas 349 184 7 733 4 877
Visas turtas 2 735 628 −17 202 19 594
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 888 676 −2 262 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 849 477 −38 754 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 223 539 −41 502 0
2.2 Indėlių galimybė 413 882 2 069 0
2.3 Terminuotieji indėliai 211 000 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 056 679 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 423 −957 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 79 603 2 071 2
5.1 Valdžiai 65 467 −561 1
5.2 Kiti įsipareigojimai 14 137 2 632 1
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 156 873 24 669 26
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 566 −698 206
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 027 −40 437
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 027 −40 437
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0 1 456
10 Kiti įsipareigojimai 213 521 −1 231 6 705
11 Perkainojimo sąskaitos 394 031 0 10 754
12 Kapitalas ir rezervai 81 489 1 7
Visi įsipareigojimai 2 735 628 −17 202 19 594
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai