Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 grudnia 2011 r.

4 stycznia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30 grudnia 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 3,6 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny oraz ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 9,3 mld euro do poziomu 273,3 mld euro. Zmiana ta wynikała głównie z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu.

Z powodu transakcji przeprowadzonych przez EBC w związku z umowami w sprawie dostarczania płynności zawartymi z bankami centralnymi spoza strefy euro, w tygodniu zakończonym 30 grudnia 2011 r. wystąpiły nierozliczone należności od nierezydentów strefy euro w euro euro (pozycja aktywów 4) w kwocie 1,5 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 7,2 mld euro do poziomu 344,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,3 mld euro do poziomu 888,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 0,6 mld euro do poziomu 65,5 mld euro.

16 grudnia 2010 r. EBC ogłosił, że z dniem 29 grudnia 2010 r. jego subskrybowany kapitał zostanie podwyższony o 5 mld euro. W celu ułatwienia przekazania kapitału do EBC ustalono, że krajowe banki centralne państw strefy euro przekażą dodatkowe wpłaty w wysokości 3,5 mld euro w trzech równych ratach rocznych. Pierwsza rata w wysokości 1,2 mld euro została wpłacona pod koniec 2010 r., druga w wysokości 1,2 mld euro – 28 grudnia 2011 r. W wyniku tej wpłaty powstały salda w ramach Eurosystemu, ponieważ jednak salda takie są zawsze eliminowane w procesie konsolidacji, podwyższenie kapitału nie spowodowało zmiany w pozycji kapitał i fundusz rezerwowy (pozycja pasywów 12) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu. Podwyższenie kapitału będzie natomiast wykazane w rocznym sprawozdaniu finansowym EBC, które zostanie opublikowane w marcu 2012 r.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 18,3 mld euro do poziomu 237,6 mld euro. W środę 28 grudnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 169 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 144,8 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 211 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 211 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 14,8 mld euro (wobec 6,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 413,9 mld euro (wobec 411,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,8 mld euro do 273,9 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych i korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 30 grudnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211,9 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 58,8 mld i 3,1 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 41,5 mld euro do poziomu 223,5 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1216,864 EUR za uncję jubilerską

1,2939 USD/EUR

100,20 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1867 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 423.458 −1 3.636
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.621 −246 8.041
2.1 Należności od MFW 85.655 0 2.142
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 158.966 −246 5.899
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 98.226 −338 3.210
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 25.355 −620 −7
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 25.355 −620 −7
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 863.568 −15.562 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 144.755 −24.269 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 703.894 0 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 14.823 8.692 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 97 16 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 78.652 −16.337 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 618.637 8.172 −163
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 273.854 363 450
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 344.783 7.808 −613
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.926 −2 0
9 Pozostałe aktywa 349.184 7.733 4.877
Aktywa razem 2.735.628 −17.202 19.594
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 888.676 −2.262 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 849.477 −38.754 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 223.539 −41.502 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 413.882 2.069 0
2.3 Depozyty terminowe 211.000 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.056 679 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.423 −957 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 79.603 2.071 2
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 65.467 −561 1
5.2 Pozostałe zobowiązania 14.137 2.632 1
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 156.873 24.669 26
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.566 −698 206
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.027 −40 437
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.027 −40 437
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 55.942 0 1.456
10 Pozostałe pasywa 213.521 −1.231 6.705
11 Różnice z wyceny 394.031 0 10.754
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 81.489 1 7
Pasywa razem 2.735.628 −17.202 19.594
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami