Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. decembra 2011

4. januar 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. decembra 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 3,6 milijarde EUR, kar je posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 9,3 milijarde EUR na 273,3 milijarde EUR. Ta sprememba je nastala predvsem zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih izvedle centralne banke Eurosistema.

Zaradi transakcij, ki jih je ECB izvedla v povezavi z dogovori za povečevanje likvidnosti, sklenjenimi s centralnimi bankami zunaj euroobmočja, so v tednu, ki se je končal 30. decembra 2011, nastale terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 4) v vrednosti 1,5 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 7,2 milijarde EUR na 344,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,3 milijarde EUR na 888,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,6 milijarde EUR na 65,5 milijarde EUR.

ECB je 16. decembra 2010 objavila, da se bo njen vpisani kapital z 29. decembrom 2010 povečal za 5 milijard EUR. Za nemoten prenos vplačil kapitala na ECB je bil sprejet sklep, da bodo nacionalne centralne banke euroobmočja svoj dodatni prispevek h kapitalu ECB v višini 3,5 milijarde EUR vplačale v treh letnih obrokih. Prvi obrok v višini 1,2 milijarde EUR so vplačale ob koncu leta 2010, drugega v višini 1,2 milijarde EUR pa so vplačale 28. decembra 2011. Zaradi teh vplačil so nastali saldi znotraj Eurosistema, ki pa se v procesu konsolidacije vedno odpravijo, zato zaradi povečanja kapitala v postavki kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) v konsolidiranem računovodskem izkazu Eurosistema ni prikazana nobena sprememba. Vseeno bo povečanje kapitala izkazano v letnih računovodskih izkazih ECB, ki bodo objavljeni marca 2012.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 18,3 milijarde EUR na 237,6 milijarde EUR. V sredo, 28. decembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 169 milijard EUR in poravnana je bila nova v višini 144,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 211 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 14,8 milijarde EUR (v primerjavi s 6,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 413,9 milijarde EUR (v primerjavi s 411,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 273,9 milijarde EUR, kar je posledica poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic, ter prilagoditev ob koncu četrtletja. Tako je v tednu, ki se je končal 30. decembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,9 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 58,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 3,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 41,5 milijarde EUR na 223,5 milijard EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2011 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.216,864 EUR za unčo

USD: 1,2939 za EUR

JPY: 100,20 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1867 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.458 −1 3.636
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.621 −246 8.041
2.1 Terjatve do MDS 85.655 0 2.142
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 158.966 −246 5.899
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 98.226 −338 3.210
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 25.355 −620 −7
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 25.355 −620 −7
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 863.568 −15.562 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 144.755 −24.269 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 703.894 0 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 14.823 8.692 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 97 16 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 78.652 −16.337 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 618.637 8.172 −163
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 273.854 363 450
7.2 Drugi vrednostni papirji 344.783 7.808 −613
8 Dolg širše države v EUR 33.926 −2 0
9 Druga sredstva 349.184 7.733 4.877
Skupaj sredstva 2.735.628 −17.202 19.594
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 888.676 −2.262 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 849.477 −38.754 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 223.539 −41.502 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 413.882 2.069 0
2.3 Vezane vloge 211.000 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.056 679 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.423 −957 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 79.603 2.071 2
5.1 Širša država 65.467 −561 1
5.2 Druge obveznosti 14.137 2.632 1
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 156.873 24.669 26
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.566 −698 206
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.027 −40 437
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.027 −40 437
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0 1.456
10 Druge obveznosti 213.521 −1.231 6.705
11 Računi prevrednotenja 394.031 0 10.754
12 Kapital in rezerve 81.489 1 7
Skupaj obveznosti 2.735.628 −17.202 19.594
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije