Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ής Δεκεμβρίου 2011

4 Ιανουαρίου 2012

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Δεκεμβρίου 2011, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 3,6 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές, καθώς και την πώληση χρυσών κερμάτων από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 9,3 δισεκ. ευρώ σε 273,3 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Λόγω των συναλλαγών που έχει διενεργήσει η ΕΚΤ στο πλαίσιο των συμφωνιών της με άλλες κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ για την παροχή ρευστότητας, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Δεκεμβρίου 2011 καταγράφονταν απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ (στοιχείο 4 του ενεργητικού) αξίας 1,5 δισεκ. ευρώ.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 7,2 δισεκ. ευρώ σε 344,8 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,3 δισεκ. ευρώ σε 888,7 δισεκ. ευρώ. Οι   υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 65,5 δισεκ. ευρώ.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την αύξηση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της κατά 5 δισεκ. ευρώ με ισχύ από 29ης Δεκεμβρίου 2010. Προκειμένου η μεταφορά κεφαλαίου προς την ΕΚΤ να πραγματοποιηθεί ομαλά, έχει προβλεφθεί ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ θα καταβάλουν την πρόσθετη εισφορά ύψους 3,5 δισεκ. ευρώ σε τρεις ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση ύψους 1,2 δισεκ. ευρώ καταβλήθηκε στο τέλος του 2010, ενώ η δεύτερη, ισόποση δόση καταβλήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2011. Η πληρωμή αυτή δημιούργησε υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος τα οποία, όμως, εκ φύσεως εξαλείφονται μέσω της διαδικασίας ενοποίησης, οπότε δεν παρατηρείται αλλαγή λόγω αυτής της αύξησης κεφαλαίου στο κεφάλαιο και τα αποθεματικά (στοιχείο 12 του παθητικού) της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος. Ωστόσο, η αύξηση κεφαλαίου θα αποτυπώνεται στους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ, οι οποίοι θα δημοσιευθούν τον Μάρτιο του 2012.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 18,3 δισεκ. ευρώ σε 237,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 169 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 144,8 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 211 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 211 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 14,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 6,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 413,9 δισεκ. ευρώ (έναντι 411,8 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 273,9 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον διακανονισμό αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, στην εξόφληση τίτλων στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών και σε προσαρμογές στο τέλος του τριμήνου. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Δεκεμβρίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 211,9 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 58,8 δισεκ. ευρώ και 3,1 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 41,5 δισεκ. ευρώ σε 223,5 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης την 31η Δεκεμβρίου 2011 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.216,864 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,2939 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

100,20 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1867 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 423.458 −1 3.636
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 244.621 −246 8.041
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 85.655 0 2.142
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 158.966 −246 5.899
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 98.226 −338 3.210
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 25.355 −620 −7
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 25.355 −620 −7
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 863.568 −15.562 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 144.755 −24.269 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 703.894 0 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 14.823 8.692 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 97 16 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 78.652 −16.337 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 618.637 8.172 −163
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 273.854 363 450
7.2 Λοιποί τίτλοι 344.783 7.808 −613
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.926 −2 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 349.184 7.733 4.877
Σύνολο ενεργητικού 2.735.628 −17.202 19.594
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 888.676 −2.262 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 849.477 −38.754 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 223.539 −41.502 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 413.882 2.069 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 211.000 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.056 679 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 2.423 −957 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 79.603 2.071 2
5.1 Γενική κυβέρνηση 65.467 −561 1
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 14.137 2.632 1
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 156.873 24.669 26
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.566 −698 206
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.027 −40 437
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.027 −40 437
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.942 0 1.456
10 Λοιπές υποχρεώσεις 213.521 −1.231 6.705
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 394.031 0 10.754
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.489 1 7
Σύνολο παθητικού 2.735.628 −17.202 19.594
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου