Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 maj 2011

24 maj 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 maj 2011 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) nettoköp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 176,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7,2 på tillgångssidan) minskade med 28 miljoner EUR, men var i stort nästan oförändrat på 336,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 832 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,5 miljarder EUR till 57,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 11,1 miljarder EUR till 338,9 miljarder EUR. Onsdagen den 18 maj 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 124,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 119,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 76 miljarder EUR och ny inlåning på samma belopp och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 17,8 miljarder EUR (jämfört med 12,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 135,3 miljarder EUR. Denna minskning berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för värdepappersprogrammet förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,9 miljarder EUR respektive 60,4 miljarder EUR den vecka som slutade den 20 maj 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 26,5 miljarder EUR till 217,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.669 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 218.667 1.213
2.1 Fordringar på IMF 74.812 696
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.854 517
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.766 168
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.771 −1.057
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.771 −1.057
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 432.747 −5.436
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 119.398 −5.356
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 313.276 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 35 −70
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 39 −11
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 50.522 122
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 471.458 −1.255
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 135.280 −1.228
7.2 Andra värdepapper 336.178 −28
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.527 −21
9 Övriga tillgångar 294.744 3.470
Summa tillgångar 1.895.870 −2.796
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 832.008 −1.338
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 311.020 −20.812
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 217.153 −26.497
2.2 Inlåningsfacilitet 17.801 5.695
2.3 Inlåning med fast löptid 76.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 66 −11
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.762 1.253
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.420 14.600
5.1 Offentliga sektorn 57.774 14.549
5.2 Övriga skulder 7.646 51
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.426 −255
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.401 −3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.273 378
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.273 378
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.612 0
10 Övriga skulder 187.871 3.382
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.187 0
Summa skulder 1.895.870 −2.796
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media