Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 май 2011 г.

24 май 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 20 май 2011 г., отразява нетната покупка на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1 млрд. евро до 176,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), намаляват с 28 млн. евро, като обаче остават почти непроменени на стойност 336,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. евро до 832 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,5 млрд. евро до 57,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 11,1 млрд. евро до 338,9 млрд. евро. На 18 май 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 124,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 119,4 млрд. евро. Същия ден настъпи падежът на срочни депозити в размер на 76 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 17,8 млрд. евро (при 12,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 1,2 млрд. евро до 135,3 млрд. евро. Това намаление се дължи на настъпването на падежа на ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 20 май 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 74,9 млрд. евро и 60,4 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 26,5 млрд. евро до 217,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 669 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 218 667 1 213
2.1 Вземания от МВФ 74 812 696
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 854 517
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 766 168
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 771 −1 057
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 771 −1 057
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 432 747 −5 436
5.1 Основни операции по рефинансиране 119 398 −5 356
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 313 276 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 35 −70
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 39 −11
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 50 522 122
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 471 458 −1 255
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 135 280 −1 228
7.2 Други ценни книжа 336 178 −28
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 527 −21
9 Други активи 294 744 3 470
Общо активи 1 895 870 −2 796
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 832 008 −1 338
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 311 020 −20 812
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 217 153 −26 497
2.2 Депозитно улеснение 17 801 5 695
2.3 Срочни депозити 76 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 66 −11
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 762 1 253
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 65 420 14 600
5.1 Сектор „Държавно управление“ 57 774 14 549
5.2 Други задължения 7 646 51
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 426 −255
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 401 −3
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 273 378
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 273 378
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 612 0
10 Други задължения 187 871 3 382
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 187 0
Общо пасиви 1 895 870 −2 796
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите