Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 maja 2011 r.

24 maja 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20 maja 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z nabycia netto złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1 mld euro do poziomu 176,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 28 mln euro i wyniosły 336,2 mld euro, czyli praktycznie się nie zmieniły. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,4 mld euro do poziomu 832 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,5 mld euro do poziomu 57,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 11,1 mld euro do poziomu 338,9 mld euro. W środę 18 maja 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 124,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 119,4 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 76 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 17,8 mld euro (wobec 12,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 1,2 mld euro do poziomu 135,3 mld euro. Spadek ten wynikał z zapadnięcia papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 20 maja 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,9 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,4 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 26,5 mld euro do poziomu 217,2 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.669 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 218.667 1.213
2.1 Należności od MFW 74.812 696
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.854 517
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.766 168
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.771 −1.057
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.771 −1.057
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 432.747 −5.436
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 119.398 −5.356
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 313.276 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 35 −70
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 39 −11
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 50.522 122
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 471.458 −1.255
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 135.280 −1.228
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.178 −28
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.527 −21
9 Pozostałe aktywa 294.744 3.470
Aktywa razem 1.895.870 −2.796
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 832.008 −1.338
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 311.020 −20.812
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 217.153 −26.497
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 17.801 5.695
2.3 Depozyty terminowe 76.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 66 −11
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.762 1.253
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 65.420 14.600
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.774 14.549
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.646 51
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.426 −255
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.401 −3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.273 378
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.273 378
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.612 0
10 Pozostałe pasywa 187.871 3.382
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.187 0
Pasywa razem 1.895.870 −2.796
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami