Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 20. maijā

2011. gada 24. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 20. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1 mljrd. euro (līdz 176.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas tiek neturēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 28 milj. euro, tomēr faktiski nemainījās (336.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 832 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.5 mljrd. euro (līdz 57.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 11.1 mljrd. euro (līdz 338.9 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 18. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 124.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 119.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 76 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 17.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 12.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 135.3 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 20. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.9 mljrd. euro un 60.4 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 26.5 mljrd. euro (līdz 217.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,669 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 218,667 1,213
2.1 SVF debitoru parādi 74,812 696
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,854 517
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,766 168
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,771 −1,057
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,771 −1,057
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 432,747 −5,436
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 119,398 −5,356
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 313,276 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 35 −70
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 39 −11
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 50,522 122
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 471,458 −1,255
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 135,280 −1,228
7.2 Pārējie vērtspapīri 336,178 −28
8 Valdības parāds euro 34,527 −21
9 Pārējie aktīvi 294,744 3,470
Kopā aktīvi 1,895,870 −2,796
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 832,008 −1,338
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 311,020 −20,812
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 217,153 −26,497
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 17,801 5,695
2.3 Termiņnoguldījumi 76,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 66 −11
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,762 1,253
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65,420 14,600
5.1 Saistības pret valdību 57,774 14,549
5.2 Pārējās saistības 7,646 51
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,426 −255
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,401 −3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,273 378
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,273 378
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,612 0
10 Pārējās saistības 187,871 3,382
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,187 0
Kopā pasīvi 1,895,870 −2,796
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem