Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 mei 2011

24 mei 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 mei 2011 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van een netto aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 176,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 28 miljoen, doch bleven vrijwel onveranderd op EUR 336,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 832 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,5 miljard naar EUR 57,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 11,1 miljard naar EUR 338,9 miljard. Op woensdag 18 mei 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 124,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 119,4 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 76 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 17,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 12,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 135,3 miljard. Deze daling werd veroorzaakt doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het Programma voor de effectenmarkten, hun vervaldatum bereikten. In de week die eindigde op 20 mei 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan in totaal EUR 74,9 miljard en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,4 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 26,5 miljard naar EUR 217,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.669 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 218.667 1.213
2.1 Vorderingen op het IMF 74.812 696
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.854 517
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.766 168
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.771 −1.057
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.771 −1.057
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 432.747 −5.436
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 119.398 −5.356
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 313.276 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 35 −70
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 39 −11
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 50.522 122
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 471.458 −1.255
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 135.280 −1.228
7.2 Overige waardepapieren 336.178 −28
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.527 −21
9 Overige activa 294.744 3.470
Totaal activa 1.895.870 −2.796
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 832.008 −1.338
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 311.020 −20.812
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 217.153 −26.497
2.2 Depositofaciliteit 17.801 5.695
2.3 Termijndeposito's 76.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 66 −11
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.762 1.253
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.420 14.600
5.1 Overheid 57.774 14.549
5.2 Overige verplichtingen 7.646 51
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.426 −255
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.401 −3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.273 378
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.273 378
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.612 0
10 Overige passiva 187.871 3.382
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.187 0
Totaal passiva 1.895.870 −2.796
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media