Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. květnu 2011

24. května 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. května 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR čistému nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1 mld. EUR na 176,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 28 mil. EUR, a zůstal tedy prakticky beze změny na úrovni 336,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 1,4 mld. EUR na 832 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,5 mld. EUR na 57,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 11,1 mld. EUR na 338,9 mld. EUR. Ve středu 18. května 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 124,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 119,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 76 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,1 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 17,8 mld. EUR (oproti 12,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 135,3 mld. EUR. Příčinou tohoto poklesu je splatnost cenných papírů nakoupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 20. května 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,9 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,4 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 26,5 mld. EUR na 217,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 669 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 218 667 1 213
2.1 Pohledávky za MMF 74 812 696
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 854 517
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 766 168
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 771 −1 057
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 771 −1 057
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 432 747 −5 436
5.1 Hlavní refinanční operace 119 398 −5 356
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 313 276 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 35 −70
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 39 −11
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 50 522 122
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 471 458 −1 255
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 135 280 −1 228
7.2 Ostatní cenné papíry 336 178 −28
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 527 −21
9 Ostatní aktiva 294 744 3 470
Aktiva celkem 1 895 870 −2 796
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 832 008 −1 338
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 311 020 −20 812
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 217 153 −26 497
2.2 Vkladová facilita 17 801 5 695
2.3 Termínované vklady 76 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 66 −11
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 762 1 253
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 420 14 600
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 774 14 549
5.2 Ostatní závazky 7 646 51
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 426 −255
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 401 −3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 273 378
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 273 378
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 612 0
10 Ostatní pasiva 187 871 3 382
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 187 0
Pasiva celkem 1 895 870 −2 796
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média