SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. maj 2011

24. maj 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 20. maj 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 1 mio. euro. Stigningen afspejlede en centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1 mia. euro til 176,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 28 mio. euro og forblev dermed praktisk taget uændret på 336,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,4 mia. euro til 832 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,5 mia. euro til 57,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 11,1 mia. euro til 338,9 mia. euro. Onsdag den 18. maj 2011 udløb en primær markedsoperation på 124,8 mia. euro, og en ny på 119,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 76 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 17,8 mia. euro (mod 12,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 1,2 mia. euro til 135,3 mia. euro. Dette fald skyldtes forfaldne værdipapirer opkøbt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede 20. maj 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,9 mia. euro og 60,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 26,5 mia. euro til 217,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.669 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 218.667 1.213
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.812 696
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.854 517
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.766 168
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.771 −1.057
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.771 −1.057
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 432.747 −5.436
5.1 Primære markedsoperationer 119.398 −5.356
5.2 Langfristede markedsoperationer 313.276 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 35 −70
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 39 −11
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 50.522 122
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 471.458 −1.255
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 135.280 −1.228
7.2 Andre værdipapirer 336.178 −28
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.527 −21
9 Andre aktiver 294.744 3.470
Aktiver i alt 1.895.870 −2.796
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 832.008 −1.338
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 311.020 −20.812
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 217.153 −26.497
2.2 Indlånsfacilitet 17.801 5.695
2.3 Indskud med fast løbetid 76.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 66 −11
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.762 1.253
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.420 14.600
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.774 14.549
5.2 Andre forpligtelser 7.646 51
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.426 −255
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.401 −3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.273 378
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.273 378
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.612 0
10 Andre forpligtelser 187.871 3.382
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.187 0
Passiver i alt 1.895.870 −2.796
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt