Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. maja 2011

24. maj 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. maja 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica neto nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1 milijardo EUR na 176,1 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7,2) so se zmanjšala za 28 milijonov EUR, vendar so ostala skoraj nespremenjena na ravni 336,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 832 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,5 milijarde EUR na 57,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 11,1 milijarde EUR na 338,9 milijarde EUR. V sredo, 18. maja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 124,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 119,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 76 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden in v enakem znesku.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 17,8 milijarde EUR (v primerjavi z 12,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 135,3 milijarde EUR. Zmanjšanje je posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 20. maja 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 74,9 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,4 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 26,5 milijarde EUR na 217,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.669 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 218.667 1.213
2.1 Terjatve do MDS 74.812 696
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.854 517
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.766 168
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.771 −1.057
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.771 −1.057
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 432.747 −5.436
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 119.398 −5.356
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 313.276 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 35 −70
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 39 −11
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 50.522 122
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 471.458 −1.255
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 135.280 −1.228
7.2 Drugi vrednostni papirji 336.178 −28
8 Dolg širše države v EUR 34.527 −21
9 Druga sredstva 294.744 3.470
Skupaj sredstva 1.895.870 −2.796
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 832.008 −1.338
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 311.020 −20.812
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 217.153 −26.497
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 17.801 5.695
2.3 Vezane vloge 76.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 66 −11
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.762 1.253
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.420 14.600
5.1 Širša država 57.774 14.549
5.2 Druge obveznosti 7.646 51
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.426 −255
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.401 −3
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.273 378
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.273 378
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.612 0
10 Druge obveznosti 187.871 3.382
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.187 0
Skupaj obveznosti 1.895.870 −2.796
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije