Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. máju 2011

24. mája 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. mája 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1 mld. EUR na 176,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 28 mil. EUR a zostal tak prakticky bez zmeny na úrovni 336,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,4 mld. EUR na 832 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14,5 mld. EUR na 57,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 11,1 mld. EUR na 338,9 mld. EUR. V stredu 18. mája 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 124,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 119,4 mld. EUR. V ten istý deň boli tiež splatné termínované vklady vo výške 76 mld. EUR a boli prijaté nové vklady v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 17,8 mld. EUR (v porovnaní s 12,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nadobudnutia splatnosti cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi znížil o 1,2 mld. EUR na 135,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 20. mája 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,9 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,4 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 26,5 mld. EUR na 217,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 669 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 218 667 1 213
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 812 696
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 854 517
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 766 168
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 771 −1 057
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 771 −1 057
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 432 747 −5 436
5.1 Hlavné refinančné operácie 119 398 −5 356
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 313 276 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 35 −70
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 39 −11
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 50 522 122
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 471 458 −1 255
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 135 280 −1 228
7.2 Ostatné cenné papiere 336 178 −28
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 527 −21
9 Ostatné aktíva 294 744 3 470
Úhrn aktív 1 895 870 −2 796
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 832 008 −1 338
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 311 020 −20 812
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 217 153 −26 497
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 17 801 5 695
2.3 Termínované vklady 76 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 66 −11
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 762 1 253
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 420 14 600
5.1 Verejná správa 57 774 14 549
5.2 Ostatné záväzky 7 646 51
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 426 −255
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 401 −3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 273 378
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 273 378
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 612 0
10 Ostatné pasíva 187 871 3 382
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 187 0
Úhrn pasív 1 895 870 −2 796
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá