Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 април 2011 г.

19 април 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 3 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 15 април 2011 г., отразява извършената покупка на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,6 млрд. евро до 176,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 333,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,4 млрд. евро до 830,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,8 млрд. евро до 57,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 31,2 млрд. евро до 331,3 млрд. евро. На 13 април 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 84,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 94,1 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 82,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 83,7 млрд. евро. Също в сряда, 13 април 2011 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 77 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 77 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 10 млрд. евро (при 30,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,9 млрд. евро до 136,6 млрд. евро. Това намаление се дължи на настъпването на падежа на ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа и програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 15 април 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 76,1 млрд. евро и 60,5 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 33,9 млрд. евро до 222,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 672 3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 274 −352
2.1 Вземания от МВФ 74 244 45
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 145 030 −396
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 603 −601
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 24 895 1 801
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 24 895 1 801
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 418 409 10 750
5.1 Основни операции по рефинансиране 94 134 9 600
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 324 042 1 187
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 201 −48
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 10
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 43 458 −1 173
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 470 422 −1 205
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 136 598 −915
7.2 Други ценни книжа 333 823 −290
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 085 0
9 Други активи 299 200 2 683
Общо активи 1 885 017 11 906
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 830 940 2 417
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 309 573 13 390
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 222 427 33 850
2.2 Депозитно улеснение 9 999 −20 523
2.3 Срочни депозити 77 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 147 63
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 148 −84
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 65 556 −2 822
5.1 Сектор „Държавно управление“ 57 799 −2 826
5.2 Други задължения 7 757 4
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 466 −269
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 950 −189
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 687 −1 354
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 687 −1 354
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 613 0
10 Други задължения 178 814 817
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 379 0
Общо пасиви 1 885 017 11 906
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите