Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. aprila 2011

19. april 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. aprila 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 3 milijone EUR, kar je posledica nakupa zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,6 milijarde EUR na 176,6 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 333,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,4 milijarde EUR na 830,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,8 milijarde EUR na 57,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 31,2 milijarde EUR na 331,3 milijarde EUR. V sredo, 13. aprila 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 84,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 94,1 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla tudi operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 82,5 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 83,7 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 13. aprila 2011, so zapadle vezane vloge v višini 77 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 77 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 10 milijard EUR (v primerjavi s 30,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 136,6 milijarde EUR. Do zmanjšanja je prišlo zaradi zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 15. aprila 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,1 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,5 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 33,9 milijarde EUR na 222,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.672 3
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.274 −352
2.1 Terjatve do MDS 74.244 45
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 145.030 −396
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.603 −601
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 24.895 1.801
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 24.895 1.801
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 418.409 10.750
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 94.134 9.600
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 324.042 1.187
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 201 −48
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 33 10
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 43.458 −1.173
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 470.422 −1.205
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 136.598 −915
7.2 Drugi vrednostni papirji 333.823 −290
8 Dolg širše države v EUR 35.085 0
9 Druga sredstva 299.200 2.683
Skupaj sredstva 1.885.017 11.906
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 830.940 2.417
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 309.573 13.390
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 222.427 33.850
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 9.999 −20.523
2.3 Vezane vloge 77.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 147 63
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.148 −84
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.556 −2.822
5.1 Širša država 57.799 −2.826
5.2 Druge obveznosti 7.757 4
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.466 −269
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 950 −189
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.687 −1.354
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.687 −1.354
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.613 0
10 Druge obveznosti 178.814 817
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.379 0
Skupaj obveznosti 1.885.017 11.906
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije