Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 kwietnia 2011 r.

19 kwietnia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15 kwietnia 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 3 mln euro wynikał z zakupu złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld euro do poziomu 176,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,3 mld euro do poziomu 333,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,4 mld euro do poziomu 830,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,8 mld euro do poziomu 57,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 31,2 mld euro do poziomu 331,3 mld euro. W środę 13 kwietnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 84,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 94,1 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 82,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 83,7 mld euro. Również w środę 13 kwietnia 2011 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 77 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 77 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 10 mld euro (wobec 30,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,9 mld euro do poziomu 136,6 mld euro. Spadek ten wynikał z zapadnięcia papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 15 kwietnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,1 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,5 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 33,9 mld euro do poziomu 222,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.672 3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.274 −352
2.1 Należności od MFW 74.244 45
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 145.030 −396
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.603 −601
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 24.895 1.801
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 24.895 1.801
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 418.409 10.750
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 94.134 9.600
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 324.042 1.187
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 201 −48
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 10
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 43.458 −1.173
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 470.422 −1.205
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 136.598 −915
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 333.823 −290
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.085 0
9 Pozostałe aktywa 299.200 2.683
Aktywa razem 1.885.017 11.906
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 830.940 2.417
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 309.573 13.390
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 222.427 33.850
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 9.999 −20.523
2.3 Depozyty terminowe 77.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 147 63
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.148 −84
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 65.556 −2.822
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.799 −2.826
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.757 4
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.466 −269
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 950 −189
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.687 −1.354
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.687 −1.354
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 52.613 0
10 Pozostałe pasywa 178.814 817
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 81.379 0
Pasywa razem 1.885.017 11.906
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami