Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 april 2011

19 april 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 15 april 2011 motsvarade ökningen på 3 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 176,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 333,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 830,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 57,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 31,2 miljarder EUR till 331,3 miljarder EUR. Onsdagen den 13 april 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 84,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 94,1 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 82,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 83,7 miljarder EUR. Onsdagen den 13 april 2011 förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 77 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 77 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 10 miljarder EUR (jämfört med 30,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 136,6 miljarder EUR. Denna minskning berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,1 miljarder EUR respektive 60,5 miljarder EUR den vecka som slutade den 15 april 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 33,9 miljarder EUR till 222,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.672 3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.274 −352
2.1 Fordringar på IMF 74.244 45
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 145.030 −396
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.603 −601
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 24.895 1.801
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 24.895 1.801
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 418.409 10.750
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 94.134 9.600
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 324.042 1.187
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 201 −48
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 33 10
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 43.458 −1.173
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 470.422 −1.205
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 136.598 −915
7.2 Andra värdepapper 333.823 −290
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.085 0
9 Övriga tillgångar 299.200 2.683
Summa tillgångar 1.885.017 11.906
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 830.940 2.417
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 309.573 13.390
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 222.427 33.850
2.2 Inlåningsfacilitet 9.999 −20.523
2.3 Inlåning med fast löptid 77.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 147 63
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.148 −84
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.556 −2.822
5.1 Offentliga sektorn 57.799 −2.826
5.2 Övriga skulder 7.757 4
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.466 −269
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 950 −189
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.687 −1.354
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.687 −1.354
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.613 0
10 Övriga skulder 178.814 817
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.379 0
Summa skulder 1.885.017 11.906
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media