Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 15. aprīlī

2011. gada 19. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 15. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 3 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 176.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 333.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 830.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 57.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 31.2 mljrd. euro (līdz 331.3 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 13. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 84.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 94.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 82.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 83.7 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2011. gada 13. aprīlī termiņnoguldījumiem 77 mljrd. euro apmērā arī pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 77 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 10 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 30.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 136.6 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Vērtspapīru tirgu programmas" un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 15. aprīlī, Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.1 mljrd. euro un 60.5 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 33.9 mljrd. euro (līdz 222.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,672 3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,274 −352
2.1 SVF debitoru parādi 74,244 45
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 145,030 −396
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,603 −601
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 24,895 1,801
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 24,895 1,801
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 418,409 10,750
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 94,134 9,600
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 324,042 1,187
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 201 −48
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 33 10
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 43,458 −1,173
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 470,422 −1,205
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 136,598 −915
7.2 Pārējie vērtspapīri 333,823 −290
8 Valdības parāds euro 35,085 0
9 Pārējie aktīvi 299,200 2,683
Kopā aktīvi 1,885,017 11,906
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 830,940 2,417
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 309,573 13,390
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 222,427 33,850
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 9,999 −20,523
2.3 Termiņnoguldījumi 77,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 147 63
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,148 −84
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65,556 −2,822
5.1 Saistības pret valdību 57,799 −2,826
5.2 Pārējās saistības 7,757 4
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,466 −269
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 950 −189
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,687 −1,354
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,687 −1,354
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,613 0
10 Pārējās saistības 178,814 817
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,379 0
Kopā pasīvi 1,885,017 11,906
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem