SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. april 2011

19. april 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. april 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 3 mio. euro. Stigningen afspejlede en centralbank i Eurosystemets køb af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 176,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,3 mia. euro til 333,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,4 mia. euro til 830,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,8 mia. euro til 57,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 31,2 mia. euro til 331,3 mia. euro. Onsdag den 13. april 2011 udløb en primær markedsoperation på 84,5 mia. euro, og en ny på 94,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 82,5 mia. euro, og en ny på 83,7 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 13. april 2011 udløb tidsindskud til en værdi af 77 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 77 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 10 mia. euro (mod 30,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,9 mia. euro til 136,6 mia. euro. Faldet skyldtes forfaldne værdipapirer opkøbt under Securities Markets Programme og programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede 15. april 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 76,1 mia. euro og 60,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 33,9 mia. euro til 222,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.672 3
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.274 −352
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.244 45
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 145.030 −396
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.603 −601
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 24.895 1.801
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 24.895 1.801
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 418.409 10.750
5.1 Primære markedsoperationer 94.134 9.600
5.2 Langfristede markedsoperationer 324.042 1.187
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 201 −48
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 33 10
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 43.458 −1.173
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 470.422 −1.205
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 136.598 −915
7.2 Andre værdipapirer 333.823 −290
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.085 0
9 Andre aktiver 299.200 2.683
Aktiver i alt 1.885.017 11.906
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 830.940 2.417
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 309.573 13.390
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 222.427 33.850
2.2 Indlånsfacilitet 9.999 −20.523
2.3 Indskud med fast løbetid 77.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 147 63
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.148 −84
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.556 −2.822
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.799 −2.826
5.2 Andre forpligtelser 7.757 4
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.466 −269
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 950 −189
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.687 −1.354
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.687 −1.354
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.613 0
10 Andre forpligtelser 178.814 817
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.379 0
Passiver i alt 1.885.017 11.906
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt