Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 april 2011

19 april 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 april 2011 was de stijging van EUR 3 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 176,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 333,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,4 miljard naar EUR 830,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,8 miljard naar EUR 57,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 31,2 miljard naar EUR 331,3 miljard. Op woensdag 13 april 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 84,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 94,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 82,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 83,7 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 13 april 2011 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 77 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 77 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 10 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 30,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,9 miljard naar EUR 136,6 miljard, doordat effecten die uit hoofde van het Programma voor de effectenmarkten en het aankoopprogramma van gedekte obligaties waren aangekocht, hun vervaldatum bereikten. In de week die eindigde op 15 april 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan in totaal EUR 76,1 miljard en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,5 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 33,9 miljard naar EUR 222,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.672 3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.274 −352
2.1 Vorderingen op het IMF 74.244 45
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 145.030 −396
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.603 −601
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 24.895 1.801
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 24.895 1.801
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 418.409 10.750
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 94.134 9.600
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 324.042 1.187
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 201 −48
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 33 10
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 43.458 −1.173
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 470.422 −1.205
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 136.598 −915
7.2 Overige waardepapieren 333.823 −290
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.085 0
9 Overige activa 299.200 2.683
Totaal activa 1.885.017 11.906
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 830.940 2.417
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 309.573 13.390
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 222.427 33.850
2.2 Depositofaciliteit 9.999 −20.523
2.3 Termijndeposito's 77.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 147 63
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.148 −84
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.556 −2.822
5.1 Overheid 57.799 −2.826
5.2 Overige verplichtingen 7.757 4
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.466 −269
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 950 −189
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.687 −1.354
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.687 −1.354
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.613 0
10 Overige passiva 178.814 817
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.379 0
Totaal passiva 1.885.017 11.906
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media