Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 март 2011 г.

22 март 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 18 март 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 2 млрд. евро до 187 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,2 млрд. евро до 332,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 823,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,9 млрд. евро до 77,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 16,3 млрд. евро до 344,9 млрд. евро. На 16 март 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 111,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 100,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 77,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 77,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 20,2 млрд. евро (при 15,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 138 млрд. евро. Намалението е резултат от настъпването на падежи по програмата за пазарите на ценни книжа и програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 18 март 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 77,4 млрд. евро и 60,6 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 11,6 млрд. евро до 222,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 367 433 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 233 788 1 587
2.1 Вземания от МВФ 76 932 1 445
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 156 856 142
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 609 −439
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 545 1 701
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 545 1 701
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 443 483 −10 765
5.1 Основни операции по рефинансиране 100 543 −10 788
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 342 863 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 51 15
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 8
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 48 729 −1 883
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 470 438 −1 461
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 958 −234
7.2 Други ценни книжа 332 480 −1 227
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 904 0
9 Други активи 295 450 −1 379
Общо активи 1 940 378 −12 639
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 823 862 −554
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 321 039 −6 064
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 222 435 −11 621
2.2 Депозитно улеснение 20 150 4 858
2.3 Срочни депозити 77 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 954 698
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 877 730
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 84 979 −6 711
5.1 Сектор „Държавно управление“ 77 115 −6 856
5.2 Други задължения 7 864 145
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 790 −650
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 030 −322
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 830 −492
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 830 −492
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 552 0
10 Други задължения 181 001 1 371
11 Сметки за преоценка 331 533 0
12 Капитал и резерви 79 886 53
Общо пасиви 1 940 378 −12 639
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите