Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 marca 2011 r.

22 marca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18 marca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 2 mld euro do poziomu 187 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,2 mld euro do poziomu 332,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld euro do poziomu 823,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6,9 mld euro do poziomu 77,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 16,3 mld euro do poziomu 344,9 mld euro. W środę 16 marca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 111,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 100,5 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 77,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 77,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 20,2 mld euro (wobec 15,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,2 mld euro do poziomu 138 mld euro. Spadek ten był wynikiem zapadnięcia papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz programu skupu obligacji zabezpieczeniowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 18 marca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 77,4 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,6 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 11,6 mld euro do poziomu 222,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 367.433 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 233.788 1.587
2.1 Należności od MFW 76.932 1.445
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 156.856 142
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.609 −439
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.545 1.701
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.545 1.701
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 443.483 −10.765
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 100.543 −10.788
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 342.863 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 51 15
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 8
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 48.729 −1.883
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 470.438 −1.461
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.958 −234
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 332.480 −1.227
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.904 0
9 Pozostałe aktywa 295.450 −1.379
Aktywa razem 1.940.378 −12.639
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 823.862 −554
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 321.039 −6.064
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 222.435 −11.621
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 20.150 4.858
2.3 Depozyty terminowe 77.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 954 698
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.877 730
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 84.979 −6.711
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 77.115 −6.856
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.864 145
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.790 −650
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.030 −322
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.830 −492
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 15.830 −492
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.552 0
10 Pozostałe pasywa 181.001 1.371
11 Różnice z wyceny 331.533 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 79.886 53
Pasywa razem 1.940.378 −12.639
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami