SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. marts 2011

22. marts 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. marts 2011 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2 mia. euro til 187 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,2 mia. euro til 332,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 823,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,9 mia. euro til 77,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 16,3 mia. euro til 344,9 mia. euro. Onsdag den 16. marts 2011 udløb en primær markedsoperation på 111,3 mia. euro, og en ny på 100,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 77,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 77,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 20,2 mia. euro (mod 15,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,2 mia. euro til 138 mia. euro. Faldet skyldtes forfaldne værdipapirer i forbindelse med Securities Markets Programme og programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 18. marts 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 77,4 mia. euro og 60,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,6 mia. euro til 222,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 367.433 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 233.788 1.587
2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.932 1.445
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 156.856 142
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.609 −439
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.545 1.701
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.545 1.701
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 443.483 −10.765
5.1 Primære markedsoperationer 100.543 −10.788
5.2 Langfristede markedsoperationer 342.863 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 51 15
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 27 8
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 48.729 −1.883
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 470.438 −1.461
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 137.958 −234
7.2 Andre værdipapirer 332.480 −1.227
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.904 0
9 Andre aktiver 295.450 −1.379
Aktiver i alt 1.940.378 −12.639
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 823.862 −554
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 321.039 −6.064
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 222.435 −11.621
2.2 Indlånsfacilitet 20.150 4.858
2.3 Indskud med fast løbetid 77.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 954 698
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.877 730
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 84.979 −6.711
5.1 Offentlig forvaltning og service 77.115 −6.856
5.2 Andre forpligtelser 7.864 145
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.790 −650
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.030 −322
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.830 −492
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.830 −492
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.552 0
10 Andre forpligtelser 181.001 1.371
11 Revalueringskonti 331.533 0
12 Kapital og reserver 79.886 53
Passiver i alt 1.940.378 −12.639
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt