Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 maart 2011

22 maart 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 maart 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2 miljard naar EUR 187 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,2 miljard naar EUR 332,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 823,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,9 miljard naar EUR 77,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 16,3 miljard naar EUR 344,9 miljard. Op woensdag 16 maart 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 111,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 100,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum zijn termijndeposito’s ter waarde van EUR 77,5 miljard vervallen en zijn nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 77,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 20,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 15,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 138 miljard. De oorzaak van deze daling was het aflopen van transacties uit hoofde van het Programma voor de effectenmarkten en het aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 18 maart 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan in totaal EUR 77,4 miljard en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,6 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,6 miljard naar EUR 222,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 367.433 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 233.788 1.587
2.1 Vorderingen op het IMF 76.932 1.445
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 156.856 142
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.609 −439
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.545 1.701
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.545 1.701
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 443.483 −10.765
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 100.543 −10.788
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 342.863 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 51 15
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 27 8
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 48.729 −1.883
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 470.438 −1.461
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.958 −234
7.2 Overige waardepapieren 332.480 −1.227
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.904 0
9 Overige activa 295.450 −1.379
Totaal activa 1.940.378 −12.639
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 823.862 −554
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 321.039 −6.064
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 222.435 −11.621
2.2 Depositofaciliteit 20.150 4.858
2.3 Termijndeposito's 77.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 954 698
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.877 730
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.979 −6.711
5.1 Overheid 77.115 −6.856
5.2 Overige verplichtingen 7.864 145
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.790 −650
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.030 −322
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.830 −492
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.830 −492
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.552 0
10 Overige passiva 181.001 1.371
11 Herwaarderingsrekeningen 331.533 0
12 Kapitaal en reserves 79.886 53
Totaal passiva 1.940.378 −12.639
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media