Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. marcu 2011

22. marca 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. marca 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 2 mld. EUR na 187 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky, (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 1,2 mld. EUR na 332,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 823,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6,9 mld. EUR na 77,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 16,3 mld. EUR na 344,9 mld. EUR. V stredu 16. marca 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 111,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 100,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady v hodnote 77,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v hodnote 77,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 20,2 mld. EUR (v porovnaní s 15,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) klesol o 0,2 mld. EUR na 138 mld. EUR. Tento pokles bol dôsledkom splatnosti cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 18. marca 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 77,4 mld. EUR a hodnota portfólia v rámci programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,6 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 11,6 mld. EUR na 222,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 367 433 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 233 788 1 587
2.1 Pohľadávky voči MMF 76 932 1 445
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 156 856 142
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 609 −439
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 545 1 701
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 545 1 701
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 443 483 −10 765
5.1 Hlavné refinančné operácie 100 543 −10 788
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 342 863 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 51 15
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 27 8
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 48 729 −1 883
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 470 438 −1 461
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 958 −234
7.2 Ostatné cenné papiere 332 480 −1 227
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 904 0
9 Ostatné aktíva 295 450 −1 379
Úhrn aktív 1 940 378 −12 639
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 823 862 −554
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 321 039 −6 064
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 222 435 −11 621
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 20 150 4 858
2.3 Termínované vklady 77 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 954 698
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 877 730
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 84 979 −6 711
5.1 Verejná správa 77 115 −6 856
5.2 Ostatné záväzky 7 864 145
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 790 −650
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 030 −322
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 830 −492
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 830 −492
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 552 0
10 Ostatné pasíva 181 001 1 371
11 Účty precenenia 331 533 0
12 Kapitál a rezervy 79 886 53
Úhrn pasív 1 940 378 −12 639
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá