Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. březnu 2011

22. března 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. března 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 2 mld. EUR na 187 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 332,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,6 mld. EUR na 823,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,9 mld. EUR na 77,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 16,3 mld. EUR na 344,9 mld. EUR. Ve středu 16. března 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 111,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 100,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 77,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 77,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 20,2 mld. EUR (oproti 15,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 138 mld. EUR. Tento pokles byl výsledkem splatných cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry a programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 18. března 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 77,4 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,6 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,6 mld. EUR na 222,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 367 433 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 233 788 1 587
2.1 Pohledávky za MMF 76 932 1 445
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 156 856 142
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 609 −439
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 545 1 701
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 545 1 701
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 443 483 −10 765
5.1 Hlavní refinanční operace 100 543 −10 788
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 342 863 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 51 15
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 27 8
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 48 729 −1 883
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 470 438 −1 461
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 958 −234
7.2 Ostatní cenné papíry 332 480 −1 227
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 904 0
9 Ostatní aktiva 295 450 −1 379
Aktiva celkem 1 940 378 −12 639
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 823 862 −554
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 321 039 −6 064
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 222 435 −11 621
2.2 Vkladová facilita 20 150 4 858
2.3 Termínované vklady 77 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 954 698
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 877 730
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 84 979 −6 711
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 77 115 −6 856
5.2 Ostatní závazky 7 864 145
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 790 −650
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 030 −322
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 830 −492
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 830 −492
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 552 0
10 Ostatní pasiva 181 001 1 371
11 Účty přecenění 331 533 0
12 Kapitál a rezervní fondy 79 886 53
Pasiva celkem 1 940 378 −12 639
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média